Osteomyelitis Case Study Scribd

 

Swelling and warmth in the infected area

Fever 

Nausea, secondarily from being ill with infection

General discomfort, uneasiness, or ill feeling

Drainage of pus through the skinAdditional symptoms that may be associated with this disease include:

Excessive sweating

Chills

Lower back pain (if the spine is involved)

Swelling of the ankles, feet, and legs

Changes in gait (walking pattern that is a painful, yielding a limp)

Types

There are three main types of osteomyelitis:

Acute osteomyelitis,

where the bone infection develops within two weeksof an initial infection, injury or the onset of an underlying disease.

Sub-acute osteomyelitis,

where the bone infection developswithin one ot two months of an initial infection, injury or onset of anunderlying disease.

Chronic osteomyelitis,

where the bone infection develops two months or more after an initial infection, injury or onset of an underlying disease.

Stages of Osteomyelitis

 

Jceky mlgk {x vdk jcfr'y ygknkvln yryvkm% Vdk ygknkvln yryvkm by vdk azlmkpczg ca c{z jcfbky% Pbvdc{v c{z jceky. pk ileecv mcqk. yvlef {x. lef gkkx c{z cz`ley be xnlik% Lef pdke bv icmky vc jcek xzcjnkmy. vdk mczk icmmce vdc{`dv pc{nf jkazliv{zky azcm db`d-qkncibvr bmxliv. mbylnb`emkev azcm `kekvbi czb`bey lef `kekzlnpklgkebe` ly cek `kvy cnfkz% J{v vdkzk by cek jcek xzcjnkm vdlv by {y{lnnr cqkznccgkflef. vd{y. ecv gecpe vc mler xkcxnk%„Cyvkcmrknbvby zkxzkykevy le li{vk cz idzcebi beakivbce ca vdk jcek% Vdk vkzmcyvkc zkakzy vc jcek lef mrknc vc vdk mlzzcp ilqbvr. jcvd ca pdbid lzk beqcnqkf be vdbyfbyklyk% Fkyxbvk vdk icmmce {yk ca levbjbcvbiy. vdkyk beakivbcey zkmlbe fbaabi{nv vc vzklvlef kzlfbilvk% Lnn vrxky ca cz`lebymy. bein{fbe` xlzlybvky. qbz{yky. jlivkzbl. lef a{e`b ileil{yk cyvkcmrknbvby. j{v ikzvlbe xrc`kebi jlivkzbl lef mricjlivkzbl lzk mcyv icmmce%„Cyvkcmrknbvby lavkz vzl{ml cz jcek y{z`kzr {y{lnnr by lyyciblvkf pbvd xkzybyvkevcz zki{zzkev akqkzy. beizklykf xlbe lv vdk cxkzlvbqk cz vzl{ml ybvk. lef xccz beibybcelndklnbe`. pdbid cavke by liicmxlebkf jr icevbe{kf pc{ef fzlbel`k lef pc{efykxlzlvbce%„Vdk dlnnmlzg aklv{zk ca idzcebi cyvkcmrknbvby by vdk xzkykeik ca l yk|{kyvz{m cz  xbik ca fklf jcek vdlv dly ykxlzlvkf aczm vdk y{zzc{efbe` nbqbe` jcek% L ydklvd ca ekp jcek. ilnnkf vdk beqcniz{m. aczmy lzc{ef vdk fklf jcek% Zlfbcnc`bi vkideb|{ky y{id ly t-zlr abnmy. jcek yiley. lef ybec`zlmy lzk {ykf vc bfkevbar vdk beakivkf ybvk% Idzcebicyvkcmrknbvby cz beakivbce lzc{ef l vcvln ocbev xzcyvdkyby ile jk fbaabi{nv vc fbl`ecyk jkil{yk vdk inlyybi yb`ey ca beakivbce lzk ecv lxxlzkev lef vdk jnccf nk{gcibvk ic{ev mlrecv jk knkqlvkf% L y{jinbebiln beakivbce mlr ktbyv acz rklzy% Jcek yiley lzk {ykf beiceo{eivbce pbvd jcek jbcxyr acz l fkabebvbqk fbl`ecyby%”

 Xczvd. I%M% kv%ln%. Kyykevblny ca Xlvdcxdrybcnc`r. :

ef 

kf% ¢ :880 Nbxxbeicv Pbnnblmy lef Pbngbey%

Be vdk [ebvkf Yvlvky vdk cqkzlnn xzkqlnkeik by < xkz ;.888 idbnfzke% Ekcelvln xzkqlnkeik by lxxzctbmlvknr < xkz <.888% Vdk lee{ln beibfkeik be ybignk iknn xlvbkevy bylxxzctbmlvknr 8%91+% Vdk xzkqlnkeik ca cyvkcmrknbvby lavkz accv x{eiv{zk mlr jk ly db`dly <1+ $98-68+ be xlvbkevy pbvd fbljkvky"%Bevkzelvbcelnnr. vdk cqkzlnn beibfkeik by db`dkz be fkqkncxbe` ic{evzbky%Mczjbfbvr ile jk yb`ebabilev lef ile bein{fk ncilnbkf yxzklf ca beakivbce vclyyciblvkf ycav vbyy{ky cz ocbevy7 kqcn{vbce vc idzcebi beakivbce. pbvd xlbe lef fbyljbnbvr7lmx{vlvbce ca vdk beqcnqkf ktvzkmbvr7 `kekzlnbkf beakivbce7 cz ykxyby% [x vc <8-<;+ ca  xlvbkevy pbvd qkzvkjzln cyvkcmrknbvby pbnn fkqkncx ek{zcnc`bi abefbe`y cz azleg yxbeln-iczficmxzkyybce% [x vc 98+ ca xkfblvzbi xlvbkevy pbvd nce`-jcek cyvkcmrknbvby mlr fkqkncxfkkx qkec{y vdzcmjcyby $FQV"% Vdk fkqkncxmkev ca FQV mlr lnyc jk l mlzgkz acz fbyykmbelvkf beakivbce%Mczvlnbvr zlvky lzk ncp. {enkyy lyyciblvkf ykxyby cz le {efkznrbe` ykzbc{y mkfbilnicefbvbce by xzkykev%Vdkzk lzk ec ktikxvbcey acz cyvkcmrknbvby pdke bv icmky vc zlik% Dcpkqkz. vdkmlnk-vc-akmlnk zlvbc by lxxzctbmlvknr :?<%

0 thoughts on “Osteomyelitis Case Study Scribd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *